Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

 "Η Τρίαινα"

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Σε συνέχεια ενεργειών περί της λήψης μέτρων προστασίας και σε συνεργασία με τον κ. Διοικητή Ν.Κ.Σ., για τον Κορωνοϊό σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα έως την 10-4-2020 (σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της από 11/3/2020 Π.Ν.Π.) οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων δύνανται να απέχουν από την εργασία έναντι πλήρων αποδοχών:

-      Εργαζόμενοι που έχουν γεννηθεί μέχρι την 10-4-1960.

-      Εργαζόμενες που τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

-      Εργαζόμενοι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ. 8030/18-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (ιατρού Δημοσίου ή ιδιώτη) από την οποία να προκύπτει η υπαγωγή του εργαζόμενου σε ευπαθή ομάδα σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ. 8030/18-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Τα ανωτέρω δεδομένα θα επεξεργαστούν από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους που έχουν την αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη συγγενών α’ βαθμού με υποκείμενα νοσήματα όπως αυτά καθορίζονται από την ως άνω Κ.Υ.Α., επιπλέον των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι το ευπαθές άτομο είναι σε άμεση εξάρτηση από τον δηλούντα. Για τους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας κατόπιν αξιολόγησης θα διερευνάται η χορήγηση διευκολύνσεων ως προς την εργασία.

Όσον αφορά την άδεια ειδικού σκοπού διευκρινίζεται ότι αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις αμφοτέρων των γονέων, στις οποίες αυτοί θα γνωστοποιούν ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας και για ποιο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού δύναται να είναι τμηματική και κατ’ ελάχιστον διαρκείας 4 ημερών, εκ των οποίων οι 3 ημέρες θα αποτελούν την ειδική άδεια ειδικού σκοπού και η 4η θα λογίζεται ως κανονική άδεια εκ του νόμου (άρθρο 4 παρ. 3 περ. α’ της από 11/3/2020 ΠΝΠ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στο Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού   το αργότερο έως την Πέμπτη  26 Μαρτίου 2020

 

Για την Ειδική Διαχείριση

 

Χριστόδουλος Σεφέρης

Ειδικός Διαχειριστής

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Αγαπητοί Συνεργάτες,

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!!

Σε συνέχεια της σημερινής συνάντησης που έλαβε χώρα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Σ. αναφορικά με τα Μέτρα Προστασίας κατά του Κορωνοϊου, συζητήθηκε η προσπάθεια όλων των Συμμετεχόντων (Ειδική Διαχείριση, Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά, Διευθυντικά Στελέχη) στην προστασία των Εργαζομένων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.».

Α) Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι ανάμεσα στους Εργαζόμενους υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που συγκαταλέγεται στις Ευπαθείς Ομάδες. Τα ακόλουθα αφορούν την Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αναφορικά με όσους ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες (Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020) :

1.    Το Υπουργείο Υγείας συνιστά σε όσους ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ειδικά για τους επόμενους δυο μήνες.

2.    Ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες, ογκολογικά περιστατικά, ανοσοκατασταλμένοι, νεοπλασίες) είναι περισσότερο ευάλωτοι να νοσήσουν σοβαρά, εφόσον προσβληθούν από τον νέο Κορωνοϊό.

3.    Βάσει των μέχρι τώρα επιστημονικών δεδομένων, η σοβαρή νόσηση αφορά κυρίως σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, ενώ τα περισσότερα θύματα είναι άνω των 60 ετών και είχαν άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, όμως υπήρξε και η περίπτωση θανάτου ενός νεαρού υγιούς ατόμου.

4.    Για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου Κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:

a.        Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.

b.       Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

c.        Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

d.        Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.

e.        Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων εκτός αν είναι απαραίτητο.

f.         Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και ιατρική αξιολόγηση.

Για τους λόγους αυτούς και για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε νόσηση των Εργαζομένων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες, ο Εθνικός Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) εξετάζει την λήψη ειδικής μέριμνας για την υπεύθυνη ενημέρωση και την προστασία των χρόνιων ασθενών και των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες από το νέο Κορωνοϊό. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Αρμόδιοι Φορείς – μεταξύ άλλων - εξετάζουν και τα παρακάτω σημεία:

Δυνατότητα απουσίας από την εργασία χωρίς χρέωση κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, σε συνάρτηση με την εξάπλωση της επιδημίας και τη βαρύτητα της χρόνιας πάθησης του ασθενούς.

Εργασία από το σπίτι ή σε θέση που δεν απαιτεί αλληλεπίδραση με το κοινό.

Β) Παράλληλα, δόθηκε έμφαση και στην περίπτωση που Εργαζόμενος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» έχει στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, συγγενικά του πρόσωπα όπως σύζυγος, παιδιά ή / και γονείς, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων και με τα οποία έρχεται σε άμεση επαφή με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να νοσήσουν με ιδιαίτερη ευκολία, εάν και εφόσον ο Εργαζόμενος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» μεταφέρει – άθελά του και εν αγνοία του – τον Κορωνοϊό

Γ) Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, ζητείται από όλα τα Διευθυντικά Στελέχη να ερευνήσουν ανάμεσα στο Προσωπικό των Διευθύνσεών τους, πιθανές περιπτώσεις που υπόκεινται στις προαναφερόμενες κατηγορίες των έμμεσα ή άμεσα Ευπαθών Ομάδων.

 Την συγκεκριμένη Κατάσταση Προσωπικού των Διευθύνσεών σας, παρακαλείστε όπως την αποστείλετε μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 το απόγευμα, καταγράφοντας:

                              i.        Αριθμό Μητρώου Εργαζομένου

                            ii.        Επίθετο

                           iii.        Όνομα

                            iv.     Άμεση ή Έμμεση σχέση με Ευπαθείς Ομάδες (π.χ.: καρδιακό  Πρόβλημα του Εργαζόμενου ή Λοίμωξη Αναπνευστικού Συστήματος της κόρης του)

Οι συγκεκριμένοι Εργαζόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερωθούν ό,τι οι λόγοι που επικαλούνται είναι απόλυτα τεκμηριωμένοι, αληθείς και ακριβείς, καθώς – ανά πάσα στιγμή – ενδέχεται να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία τόσο από την Επιχείρηση, όσο και από το Πολεμικό Ναυτικό / Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (Π.Ν. / Ν.Κ.Σ.) το οποίο καταβάλει την Μισθοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει διακοπή Μισθοδοσίας και επιφύλαξη παντός Νομίμου Δικαιώματος.

Σκοπός της Επιχείρησης και του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά είναι η προσπάθεια εξασφάλισης όσο το δυνατόν ασφαλέστερων Συνθηκών Εργασίας – εντός ή και εκτός της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» - για τους Εργαζόμενους εκάστης των Διευθύνσεών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία

Φιλικά,

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ΖΗΤΗΜΑΤΑ στις ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Πήττας Βασίλειος, Πήττας Άρης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

1) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ.

2) ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ
Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ.

Δικαίωμα σε αποδοχές μέχρι ενός μήνα. Σύμφωνα με τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο.

Κατ’ εξαίρεση, κατά το άρθρο 657 ΑΚ, οφείλεται μισθός έστω και αν δεν παρασχέθηκε εργασία όταν η παροχή εργασίας εμποδίζεται από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Τέτοιοι λόγοι είναι η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εγκυμοσύνη, η στράτευση, η άσκηση υποχρεωτικών από το νόμο καθηκόντων του εργαζόμενου ως πολίτη και κάθε άλλος λόγος ανωτέρας βίας. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο εργαζόμενος μπορεί να απουσιάσει, εφόσον έχει κάποιους απ΄ τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και ταυτόχρονα να διατηρεί την αξίωση προς είσπραξη του μισθού του, είναι μέχρι ένα μήνα εάν έχει υπηρεσία μεγαλύτερη του έτους, και μέχρι μισό μήνα αν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους, αλλά μεγαλύτερη των δέκα ημερών (άρθρο 658 ΑΚ). Το δικαίωμα του εργαζόμενου στην απόληψη μισθού στην περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος κρίνεται ξεχωριστά ανά εργασιακό έτος.

Δηλαδή εργαζόμενος που έχει λάβει ένα μισθό το προηγούμενο εργασιακό έτος λόγω π.χ. ασθενείας, δικαιούται μέχρι ένα μισθό επίσης στο νέο εργασιακό έτος αν ασθενήσει και πάλι. Από το μισθό που δικαιούται να λάβει λόγω του ανυπαιτίου κωλύματος κατά τα παραπάνω, αφαιρείται ό,τι ποσό λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα (άρθρο 657 ΑΚ).

Β) ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει μισθό σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν πρέπει να συγχέεται με τα όρια βραχείας ασθενείας. Τα όρια βραχείας ασθενείας προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/20 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4558/30 και είναι τα όρια που έστω και αν απουσιάσει ο εργαζόμενος δεν θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του.

Τα όρια αυτά είναι :
- Ένας μήνας για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια
- Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια
- Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια
- Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια βραχείας ασθένειας, εφόσον βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση από τον εργοδότη. Στην περίπτωση που η ασθένεια του εργαζόμενου ξεπεράσει τα όρια της βραχείας ασθένειας, το θέμα της λύσης της συμβάσεως εργασίας, θα κριθεί απ΄ τα αρμόδια δικαστήρια.
Για την ασθένεια εντός των ορίων της βραχείας ασθενείας, ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει αποδοχές για όλο το διάστημα αυτής, αλλά μόνο μέχρι μισό μήνα ανά εργασιακό έτος αν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους και μέχρι ένα μήνα ανά εργασιακό έτος αν έχει υπηρεσία μεγαλύτερη του έτους, κατά τα παραπάνω. Αν η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανά εργασιακό έτος (από δεκαπενθήμερο ή μήνα) ο εργοδότης δεν υποχρεούται για περαιτέρω καταβολή μισθού.

 

2) ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΥΠΟΨΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ.
Θα πρέπει να διακρίνουμε της εξής περιπτώσεις :
Α) Ασθένεια του εργαζόμενου από τον κορωνοιό : Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όλα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω για την λήψη αποδοχών στην περίπτωση ασθένειας.
Β) Παραμονή στο σπίτι λόγω υποψίας ότι έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, λόγω επιστροφής από βεβαρημένες περιοχές ή λόγω επαφής με φορείς του ιού :

Αν την παραμονή στο σπίτι την επιβάλλει ο εργοδότης, δεν τίθεται θέμα, θα λάβει τις αποδοχές του. Αν παραμείνει στο σπίτι με δική του πρωτοβουλία τότε κατ΄αρχήν δεν δικαιούται αποδοχές. Γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνεί με τον εργοδότη του και να τον ενημερώνει ώστε η παραμονή στο σπίτι να έχει την έγκρισή του και, έτσι, να δικαιούται αποδοχές. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές αμφισβητήσεις από τους εργοδότες σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποδοχών και για την διάρκεια της υποχρέωσης, στην περίπτωση αυτή, οπότε τα Δικαστήρια είναι αυτά που θα κρίνουν τελικά.
Γ) Διακοπή των εργασιών της επιχείρησης με πρωτοβουλία του εργοδότη : Αν ο εργοδότης κλείσει την επιχείρησή του λόγω προσβολής κάποιων εργαζομένων και προς αποφυγή της επέκτασης σε άλλους, ο εργοδότης οφείλει κατ’ αρχήν να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων που δεν θα εργαστούν εξ αυτού του λόγου. Ενδεχομένως όμως ο εργοδότης να απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή, επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα επί του θέματος αυτού : Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 656 Α.Κ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4139/2013 «Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό έχει ο εργαζόμενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία..»
Εξ αντιδιαστολής των ανωτέρω καθιερώνεται ο κανόνας, ότι, αν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την εργασία του εργαζόμενου, από λόγους οφειλόμενους σε ανώτερη βία, αυτός δεν καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας και κατ' ακολουθίαν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του μισθού προς τον προσφέροντα την εργασία του μισθωτό. Ανώτερη βία, με τη συνδρομή της οποίας ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενο κατά το άρθρο 656 του Α.Κ., συνιστά κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί και αν ακόμα κατεβάλετο το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας (Α.Π. 525/1978, Α.Π. 635/1978, Α.Π. 1043/1980, Ολ. Α.Π. 1738/1980, Α.Π. 680/1981, Α.Π. 1331/2001, Α.Π. 868/2010, Α.Π. 171/2013 κλπ). Ανώτερη βία δεν συντρέχει στην περίπτωση που τα επικαλούμενα από τον εργοδότη περιστατικά ανάγονται στον κύκλο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και στη σφαίρα κινδύνου αυτού, αφού αυτά θα μπορούσαν εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη ως ενδεχόμενα κατά την κοινή πείρα (Α.Π. 19/2004, Α.Π. 171/2013, Α.Π. 868/2010, Μον. Εφετείο Δυτ. Στερεάς Ελλάδας 83/2014).
Υπό τα παραπάνω δεδομένα, είναι ιδιαίτερα πιθανό η αξίωση του εργαζόμενου για καταβολή αποδοχών κατά το διάστημα που η επιχείρηση παραμένει κλειστή από το φόβο του κορωνοϊού να αποκρουστεί από τον εργοδότη με την επίκληση ότι το κλείσιμο της επιχείρησης οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.

Και πάλι την όποια αμφισβήτηση θα την κρίνουν τα Δικαστήρια.
Ως γεγονός ανωτέρας βίας- και απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών - πολύ πιο εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί το κλείσιμο της επιχείρησης που οφείλεται σε Κυβερνητική εντολή.

· -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

·  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  - 2020

· Η  τελευταία αλλαγή έγινε 2020-02-28->10:55

· ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΡΙΑΙΝΑ
26 και 27/2/2020

----------
Ψήφισαν: 693
ΕΓΚΥΡΑ : 666
Άκυρα Λευκα:27

· Έλαβαν :

· 1.ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
420 ΨΗΦΟΥΣ
7 ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 63%

· 2. ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
133 ΨΗΦΟΥΣ
2 ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 19,9%

· 3. Ε.Ν.Α.Ε
89 ΨΗΦΟΙ
2 ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 13,5%

· 4. ΔΑΣ
0 ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 3,6%

· -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

· αυτό για ΠΟΕΜ κ Εργ.Κέντρο

· 1.ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

· 382  ΨΗΦΟΥΣ
4  ΕΔΡΕΣ

·  

2. ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

126 ΨΗΦΟΥΣ
2  ΕΔΡΕΣ

 

3. Ε.Ν.Α.Ε

92 ΨΗΦΟΥΣ
1  ΕΔΡΕΣ

 

4. ΔΑΣ
36 ΨΗΦΟΥΣ
0  ΕΔΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Από το 1958  =  60 ΧΡΟΝΙΑ   « Ε.Ν.Α.Ε. »